Trenčín VUC 31.01.2022

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych ainvestičných fondov.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
 • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS - Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi.
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-skeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení vzriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
 • 8. bod Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 9. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
 • 10. bod Návrh na voľbu zástupcov TSK do výborov pre zamestnanosť
 • 11. bod Diskusia – Rôzne.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 54
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 54