Trenčín VUC 21.03.2022

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.
 • 3. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
 • 4. bod Slovo pre verejnosť.
 • 5. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021.
 • 6. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
 • 7. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 8. bod Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
 • 9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.
 • 10. a 11. bod Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.
 • 12. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 13. bod Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2022.
 • 14. bod Diskusia – Rôzne.
 • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: