Trenčín VUC 26.09.2022

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
 • 6. bod Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
 • 8. bod Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030.
 • 9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
 • 10. bod Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 2021/2022
 • 11. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021
 • 12. bod Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
 • 13. bod Rôzne, Diskusia + Záver
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 56
Trnava 98
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 56
Trnava 98
Žilina 3