Trenčín VUC 27.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2022.
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.
 • 6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 7. bod Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
 • 8. bod Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..
 • 9. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy
 • 10. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 11. bod Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom v rámci programu Erasmus+.
 • 12. bod Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Ul. SNP 413/8, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava do siete škôl a školských zariadení SR
 • 13. bod Správa o preskúmaní Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
 • 14. bod Správa o plnení Krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.
 • 15. bod Návrh na schválenie dokumentu Etický kódex volených predstaviteľov TSK.
 • 16. bod Rúzne, Diskusia, Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 56
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 56