Trenčín VUC 27.11.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1a-c. bod Otvorenie zasadnutia, Zloženie sľubu poslanca Nastúpenie náhradníka,
 • 1d-e. bod Správa Mandátovej komisie, Voľba člena Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2024
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
 • 6. bod Návrh na schválenie aktualizácie dokumentu Program hospo-dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030
 • 7. bod Návrh na schválenie spolufinancovania výdavkov vynaložených na vykonávanie kompetencií zverených Trenčianskemu samo-správnemu kraju na základe Dohody o spolupráci pri správe Fondu malých projektov
 • 8. bod Návrh na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
 • 9. bod Návrh na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďo- vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 10. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 11. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2024.
 • 12. bod Diskusia – Rôzne, Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 62