Trenčín VÚC 11.07.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


 • 1. bod Otvorenie zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2016.
 • 4a. bod Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494, katastrálne územie Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického
 • 4b. bod Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č. 3191.
 • 4c. bod Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku registra E p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
 • 4d. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra C parc. č. 1473 a 1517 k.ú. Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu v prospech Obce Trenčianska Turná.
 • 4e. bod Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra C p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža za jednorazovú odplatu v prospech Petra Kardoša.
 • 4f. bod Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - garáže pri poliklinike A a nájazdovej rampy k poliklinike A v správe Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice.
 • 5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyse
 • 6. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovc
 • 7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a š
 • 8a. bod Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
 • 8b. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 • 9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 10. bod Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
 • 11. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.
 • 12. bod Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1 v rámci Operačného programu Technická pomoc.
 • 13. bod Návrh na schválenie dokumentu Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 14. bod Návrh na schválenie dokumentu : Etický kódex volených predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 15. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3