Trenčín VÚC 14.05.2018

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na V. a VI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2018
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017 zmluvným dopravcom
 • 6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017. + stanovisko hl. kontrolóra
 • 6. bod pokračovanie
 • 7. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena).
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
 • 9. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o dotáciu. (rekonštrukcie telocvične)
 • 10. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2018.
 • 11. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3