Trnava VUC (titulky) 27.03.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Program 11. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Investície do rozvojových aktivít v okrese Skalica
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 4. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2024 – september 2024
 • 5. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 2/2024
 • 6. bod Menovanie člena Výboru pre audit
 • 7. a 8. bod Dotácie v rámci výzvy v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 a Dotácie v rámci výzvy v zmysle VZN TTSK č. 45/2018
 • 9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 93/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 75/2021 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK v znení VZN TTSK č. 85/2023 (župné štipendiá)
 • 10. bod Vyradenie Jazykovej školy ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
 • 11. bod Nájom a výpožička pozemkov vo vlastníctve obce Dobrá Voda pre organizáciu Špecializované zariadenie v Trnave
 • 12. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov upravenej časti cesty II/507 v meste Galanta zámenou
 • 13. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva upravenej časti križovatky na ceste II/502 a pozemkov v kat. území Dechtice
 • 14. bod Schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe organizácie Spojená škola Rakovice a súhlas s odstránením stavby
 • 15. bod Predloženie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti projektu : Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb Medveďov II.
 • 16. bod Schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa, Dunajská Streda“ v rámci výzvy z Programu Slovensko
 • 17. bod Spolufinancovanie projektu „Inovatívny svet pneumatického vzdelávania“ realizovaného OvZP TTSK SOŠ strojnícka Skalica v rámci Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko z rozpočtu TTSK
 • 18. bod Informácie
 • 19. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: