Trnava VUC (titulky) 15.05.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Udelenie verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja 2024
 • 4. až 7. bod Prenájom častí nehnuteľností v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu obec Dolné Trhovište (materiál č.260/2024/12)
  5. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Ostrov (materiál č.261/2024/12),
  6. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Dolný Štál (materiál č.262/2024/12)
  7. Zmena Uznesenia č. 178/2023/09 zo dňa 13.12.2023 (Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva upravenej časti cesty III/1333 v kat. území Sládkovičovo) (materiál č.263/2024/12)
 • 8. bod Zverenie stavby Čistiareň odpadových vôd do správy organizácie Centrum sociálnych služieb Rohov v Rohove (materiál č.264/2024/12)
 • 9. bod Zverenie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci“ do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.265/2024/12)
 • 10. bod Národný projekt: „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“ – návrh na uzatvorenie partnerstva (materiál č.266/2024/12)
 • 11. bod (materiál č.266/2024/12) 11. Zmena uznesenia č. 209/2024/10 zo dňa 14. februára 2024 (Odvolanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a vyhlásenie výberových konaní)
 • 12. bod Informácie: Informácia o daňových príjmoch Trnavského samosprávneho kraja za január – apríl 2024,
  12.b . Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.03.2024,
  12.c . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. P2/202,
  12.d . Informácia o činnosti príspevkovej organizácie „Centrum podporných služieb“ za rok 2023,
  12.e . Informácie o projekte „Potreby mladých v Trnavskej župe“ v rámci programu Slovensko 2021 – 2027 ,
  12.f . Informatívna správa o predložení projektových zámerov IÚI TTSK do Rady partnerstva v novom programovom období 2021-2027,
  12.g . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.03.2024 programového obdob014 – 2020 ,
  12.h . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.03.2024 programového obdobia 2021 – 2027
 • 13. a 14. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3