Trnava VUC 22.10.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 • Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
 • 2. bod Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. ....../2014 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
 • 3. bod Pokračovanie (1)
 • 3. bod Pokračovanie (2)
 • 4. bod Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2014/2015 (materiál č. 126/2014/07)
 • 5. bod Prevod stavebných objektov z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 127/2014/07)
 • 6. bod Predaj pozemku parc.č. 5895/1 o výmere 117 m2 v k. ú. Piešťany, kupujúcemu TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. (materiál č. 128/2014/07)
 • 7. bod Informácie : o daňových príjmoch TTSK, o príprave Návrhu rozpočtu, priebehu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica, o rekonštrukcii ciest, o schvaľovaní cestovných poriadkov. o aktuáln
 • 7. bod Pokračovanie (1)
 • 7. bod Pokračovanie (2)
 • 7. bod Pokračovanie (3)
 • 8. Interpelácie
 • 9. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3