Trnava VUC 11.02.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 • Otvorenie
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2014 – december 2014
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2015 – september 2015 (
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 34/2015 o zrušení Centra voľného času ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
 • 5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 35/2015 o zrušení Školského hospodárstva, Búšlak 224, Dunajská Streda
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 36/2015 o zrušení Školského internátu, Mládežnícka 158/5, Sereď, ako súčasť Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď
 • 7. bod Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektu “Rekonštrukciu a modernizáciu budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave“ v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu,
 • 8. bod Predaj pozemku parc. č. 2004/2 o výmere 136 m2 v k. ú. Galanta, kupujúcim Mikóczi Karol a Rečka Igor
 • 9. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č.123/6 o výmere 2107 m2 v k.ú. Zemianske Šúrovce Igorovi Števíkovi
 • 10. bod Predaj novovytvorených pozemkov oddelených od pôvodnej parcely č. 2185 parcela reg. E o celkovej výmere 5455 m2 v k.ú. Senica
 • 11. bod Návrh na prevod pohľadávky TTSK voči dlžníkovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o., v konkurze na základe obchodnej verejnej súťaže
 • 11a. bod Návrh dodatku k zásadám Nakladania s prostriedkami kraja
 • 11a. bod Pokračovanie
 • 12a. bod Informácia o úpravách rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014 č. 5/2014 a č. 6/2014
 • 12b. bod Informácia o daňových príjmoch TTSK za január 2015
 • 12c. bod Informácia o priebehu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., a Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s., ktorých majiteľom je Trnavský sa
 • 12c. bod Pokračovanie
 • 12d až h. bod Informácia o záveroch z auditov a hodnotenia,... Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu , ...Informácia o aktuálnom stave IROP
 • 12i. bod Informácia – Rok Ľudovíta Štúra 2015
 • 12j. bod Informácia o dopadoch zlacnenej vlakovej dopravy na autobusovú
 • 13. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3