Trnava VUC 17.06.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. .../2015 o zrušení Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové a Výdajnej školskej jedálne, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové ako súčasť Strednej odbornej školy, J. Zigmundík
 • 4. bod Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
 • 6. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK
 • 7. bod Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr za TTSK, z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
 • 8. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante
 • 9. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska v Trnave
 • 10. bod Zmena Uznesenia č. 391/2012/15 zo dňa 8. 2. 2012 (súhlas so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu)
 • 11. bod Informácie (kontrola NKU, daňové príjmy, prevod akcii, účtovná závierka, harmonogram zasadnutí TTSK, výjazdové zasadnutie vlády, vplyve bezplatného cestovného v železničnej doprave, transformácia Srávy ciest, Ekologický čin roka, Digitalizácia kul
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3