Trnava VUC 25.11.2015

Zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1: kultúra, mládež, sociálna oblasť, zdravie
 • 3. bod Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
 • 4. bod Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 2391 o výmere 215 m2 v k. ú. Trnava, vlastníkom bytov v bytovom dome – 5 b. j. na Komenského ul. v Trnave
 • 5. bod Návrh na predaj bytového domu na pozemku parc. č. 232/20 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o., Veľké Dvorníky
 • 6. bod Návrh na predaj rodinného domu s. č. 219 s pozemkami o výmere 290 m2 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu Milanovi Prevužňákovi
 • 7. bod Predaj pozemku parc. č. 963/2 zast.pl. o výmere 208 m2 v k.ú. Jelka do vlastníctva T-Zone, s.r.o.
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 183/2015/10 zo dňa 22.4.2015 v bode 1 písm. b) – zmena názvu spoločnosti, ktorá vypracovala znalecký posudok
 • 9. bod Mimoriadny vklad Trnavského samosprávneho kraja Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pre potreby Strešného projektu – Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020
 • 10. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2016
 • 11. bod Informácie:
 • 12. a 13. bod Rôzne, interpelácie, záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3