Trnava VUC 13.04.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 15. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Vyhodnotenie 23. kola obchodnej verejnej sútaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK
 • 4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 24. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 5. bod Návrh na kúpu nehnuteľností v k.ú. Okoč do vlastníctva TTSK za účelom realizácie projektu Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec
 • 6. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Trstínskej ceste v Trnave
 • 7. bod Prevod stavebného objektu SO 101 Križovatka cesty II/504 – obslužná komunikácia“  v  k.ú. Biely Kostol a k.ú. Trnava
 • 8. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1473/3 s výmerou 15 m2 v k.ú. Veľké Úľany
 • 9. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 5429/5 s výmerou 138 m2 v k.ú. Veľké Úľany
 • 10. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 508/2008/23 zo dňa 10.12.2008 v znení uznesení č. 654/2009/28 zo dňa 2.9.2009 a č. 715/2013/24 zo dňa 4.9.2013 – Prevod komunikácie a pozemkov v k.ú. Holíč do vlastníctva TTSK
 • 11. bod Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
 • 12. bod Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 13/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)
 • 13. bod Návrh na stanovenie výšky odmeny podpredsedom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 09/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)
 • 14. bod Návrh na zmenu zriadovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej, Koniarekova 17, Trnava 918 50
 • 15. až 19. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2016 PODPORA: kultúra, mládež, sociálne, zdravie, šport
 • 20. bod Návrh na  zrušenie  uznesenia  Zastupiteľstva, týkajúci sa mimoriadneho  vkladu  Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce  Rába –  Dunaj –  Váh  pre  potreby Strešného projektu  –  Fond  malých  projektov  v  rámci  Programu Interreg V-A Slovenská
 • 21. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020
 • 22. bod Informácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 a Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského kraja 2014 – 2020
 • 23. bod Udelenie pokynu pre správcu konkurznej podstaty
 • 24. bod Návrh na spolufinancovanie
 • 25. bod Informácie
 • 26. a 27. bod Rôzne, Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3