Trnava VUC 08.06.2016

sadnutie Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (výjazdové zasadnutie v Holíči)


 • Príhovor Zdenka Čambála
 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2015
 • 3. bod Návrh na úpravu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 1/2016
 • 4. bod Návrh na prenájom častí pozemkov pre nájomcu Obec Dolný Štál za účelom vybudovania cyklotrasy
 • 5. bod Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami a verejnými priestranstvami Obce Petrova Ves
 • 6. bod Návrh na zmenu v sieti stredných škôl a školských zariadení – vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
 • 7. bod Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr za TTSK z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
 • 8. bod Návrh na vstup Trnavského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o
 • 9. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2016
 • 10. bod Informácie
 • 11. a 12. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 93
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 93
Žilina 3