Trnava VUC 07.09.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2016 – marec 2017
 • 3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 40/2016 o zrušení Školskej jedálne, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda ako súčasť Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda - Dunas
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 41/2016 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom r
 • 5. bod Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkmi v k.ú. Sap
 • 6. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 301/2016/18 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 20.7.2016 (upresnenie na základe aktuálneho skutkového stavu)
 • 7. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • 8. bod Dodatok č. 2 k smernici riadenia Úradu TTSK č. 10/2007 – Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja
 • 9. bod Návrh na schválenie dohody Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního
 • 10. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 11. bod Informácie
 • 12. bod Dohoda o partnerstve medzi regiónom Kréta a TTSK
 • 13. bod Návrh memoranda o spolupráci medzi Leningradskou oblasťou a TTSK
 • 14. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3