Trnava VUC 08.02.2017

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2016 – december 2016
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2017 – september 2017
 • 4. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 26. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 27. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 6. bod Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz
 • 7. bod Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch
 • 8. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 245/2015/14 zo dňa 25.11.2015 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Jelka
 • 9. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 310/2016/18 zo dňa 20. júla 2016, ktorou sa mení výška spolufinancovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava – Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
 • 10. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja
 • 11. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko“ a návrh na spolufinancovanie projektu Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov – NAREG v rámci programu Interreg
 • 12. bod Návrh na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci partnerov na projekte Poklady Strednej Európy v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • 13. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách (3E–MoravaNature) a schválenie Dohody o spol
 • 14. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Connecting Regions SK-AT (ConnReg SKAT) a návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • 15. bod Návrh na zriadenie Výboru pre audit
 • 16. bod Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
 • 17. bod Informácie predsedu TTSK
 • 18. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3