Trnava VUC 05.04.2017

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • Otvorenie, program
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 4. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č.1/2017
 • 3. bod Dodatok č. 5 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
 • 4. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 27. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 28.kola obchodnej verejnej súťaže
 • 6. bod Rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/507 a II/572 Dunajská Streda – vysporiadanie majetkových vzťahov
 • 7. bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK
 • 8. bod Prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz na základe obchodnej verejnej súťaže
 • 9. bod Prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže
 • 10 až 14. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č I až V/2017
 • 15. bod Návrh na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufina
 • 16. bod Informácie
 • 17. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 37
Trnava 87
Žilina 3