Trnava VUC 06.09.2017

Trnava VUC

 • Otvorenie, program zasadnutia zastupiteľstva
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2017 – marec 2018
 • 3. bod Vyhodnotenie 29. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK
 • 4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 30. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 5. bod Kúpa nehnuteľností v k.ú. Kopčany do vlastníctva TTSK pre účely výstavby prístupovej komunikácie k lávke cez rieku Moravu
 • 6. bod Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku TTSK v správe Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec a súhlas s odstránením stavby
 • 7. bod Zmena Uznesenia č.429/2017/24 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 28.6.2017 – oprava výmery pozemkov objektu VPRNS (bývalá hláska v Piešťanoch)
 • 8. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
 • 9. bod Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení: vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava a zaradenie Výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odborne
 • 11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 42/2017 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019
 • 12. bod Dodatok č. 6 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
 • 13. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 14. bod Informácie
 • 15. bod Návrh na schválenie nájomných zmlúv pre budovanie cyklotrás

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3