Trnava VUC 12.12.2018

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja • Otvorenie, návrhová komisia, overovatelia, program
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj
 • 5. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021
 • 6. bod Kúpa pozemkov pri letisku Piešťany
 • 7. až 9. bod Návrh na zmenu Uznesení - zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení)
 • 10. bod Dodatok č. 1 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020
 • 11. bod Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnavskom kraji
 • 12. bod Návrh na pokračovanie činnosti Informačno-poradenského centra TTSK v rámci projektu Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier
 • 13. bod Návrh na vystúpenie Trnavského samosprávneho kraja z regionálnych rozvojových agentúr
 • 14. bod Návrh na zrušenie záujmových združení právnických osôb, ktorých zakladajúcim členom je Trnavský samosprávny kraj
 • 15. bod Návrh na založenie KIRA, n.o
 • 16. bod Návrh na schválenie uznesenia o spolufinancovaní projektu dobudovania Vážskej cyklomagistrály v časti Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek most Bodona - hranica TTSK/TSK
 • 17. bod Návrh na schválenie financovania projektov „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40
 • 18. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • 19. bod Informácia o čerpaní rozpočtu, Informácia o celkovej sume dlhu, Informácia o daňových príjmoch, Informácia o využití súboru objektov bývalej ZSŠ PaP, Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ, Informácia – Dodatok č. 3 k zr
 • 20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce Strednej odbornej školy technickej Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta z rozpočtu TTSK, 20.b. Návrh na spolufinancovanie projektu cezhranične
 • 21. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 63
Trnava 104
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 63
Trnava 104
Žilina 3