Trnava VUC 13.02.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja • Otvorenie, schválenie programu
 • 1.bod Kontrola plnenia uznesení z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2.bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2018 – december 2018
 • 3.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2019 – september 2019
 • 4.bod Návrh na odvolanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a vypísanie výberových konaní
 • 5.bod Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a vypísanie výberových konaní
 • 6.bod Návrh na zmenu výšky paušálnych náhrad a cestovných náhrad spojených s výkonom funkcie poslancov TTSK
 • 7.bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja
 • 8.bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 44/2018
 • 9.bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu obciam v zmysle VZN TTSK č. 45/2018
 • 10.bod Kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA
 • 11.bod Návrh na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v Dolných Salibách, za účelom zriadenia depozitu pre Vlastivedné múzeum v Galante
 • 12.bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 798/2 s celkovou výmerou 83 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany do vlastníctva Obce Veľké Kostoľany
 • 13.bod Prevod vlastníctva deliaceho ostrovčeka na ceste č. II/513, z vlastníctva Mesta Hlohovec do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • 14.bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1279 v kú. Trnava do vlastníctva TTSK
 • 15.bod Prevod pozemku par. č. 178/3 s výmerou 605 m2 v k. ú. Veľké Úľany do vlastníctva manž. Hodúrových
 • 16.bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Zelenečskej ulici v Trnave
 • 17.bod Návrh na zrušenie uznesení č. 310/2016/18 zo dňa 20.07.2016 a č. 374/2017/22 zo dňa 08.02.2017
 • 18.bod Návrh na spolufinancovanie projektov OvZP TTSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ z rozpočtu TTSK
 • 19.bod Návrh na zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec do siete škôl a školských zariadení
 • 20a.bod Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2018
 • 20b.bod Informácia – Predloženie Koncepcie rozvoja galerijnej činnosti Galérie Jána Koniarka v Trnave (v zmysle uznesenia č. 139/2018/08 zo dňa 12. decembra 2018)
 • 21a.bod Návrh na doplnenie Uznesenia č. 273/2016/16 zo dňa 13.04.2016 (súhlas s realizáciou stavby – montovanej haly na pozemku TTSK)
 • 21b.bod Informácia o žiadosti pána Ing. Rastislava Noskoviča o uvoľnenie z funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest TTSK
 • 21c.bod Info o situácií v stravovaní detí v ZŠ Bottova
 • 21d.bod Rôzne (Majetkové priznania)
 • 21e.bod Rôzne (Cyklotrasy)
 • 21. bod Rôzne (Ďalšie témy)
 • 21. bod Rôzne (slovo pre verejnosť)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3