Trnava VUC 10.04.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja • Otvorenie, program zasadnutia zastupiteľstva
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.173/2019/10)
 • 2. bod Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR (materiál č.174/2019/10)
 • 3. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č.175/2019/10)
 • 4. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č.176/2019/10)
 • 5. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na regionálny rozvoj v zmysle VZN TTSK č. 46/2018 (materiál č.177/2019/10)
 • 6. bod Prevod projektovej dokumentácie, z vlastníctva Mesta Senica do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.178/2019/10)
 • 7. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 85/5 s celkovou výmerou 280 m2 v k.ú. Rybky do vlastníctva Obce Rybky (materiál č.179/2019/10)
 • 8. bod Prevod novovytvoreného pozemku par. č. 5292/585 za účelom výstavby prepojovacej komunikácie a cyklistickej cestičky na ul. Sibírska v Trnave (materiál č.180/2019/10)
 • 9. bod Zverenie správy majetku TTSK do správy DSS Zavar (materiál č.181/2019/10)
 • 10. bod Zámena pozemkov medzi TTSK a Mestom Veľký Meder za účelom výstavby novej budovy školského internátu pre Obchodnú akadémiu Veľký Meder (materiál č.182/2019/10)
 • 11. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 632/2009/27 zo dňa 08.07.2009 o návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové (materiál č.183/2019/10)
 • 12. bod Návrh združenia finančných prostriedkov so Združením obcí Cyklocesta Holeška za účelom vybudovania cyklotrasy spájajúcej obec Trebatice a Veľké Kostoľany (materiál č.184/2019/10)
 • 13. bod Návrh na schválenie účasti TTSK v projekte LIFE-IP SK AQ Improvement - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpora opatrení v oblasti kval
 • 14. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • 15. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková (materiál č.187/2019/10)
 • 16. bod Informácie (Daňové príjmy, o celkovej sume dlhu, o úprave rozpočtu, k zániku členstva v RRA, o projektových zámeroch a projektoch)
 • 17. bod Rôzne / Návrhy na vymenovanie do funkcií riaditeľov galérií, múzeí a knižníc TTSK

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3