Trnava VUC 19.06.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2018
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 3/2019
 • 5. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 46/2018
 • 6. bod Návrh na udelenie verejných ocenení TTSK
 • 7. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 124/3 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v katastrálnom území Zemianske Šúrovce do vlastníctva manželov H.
 • 8. bod Prevod pozemkov v k. ú. Zemianske Sady do majetku obce Zemianske Sady
 • 9. bod Nájom časti budovy bývalého internátu SPŠ na Komenského ul. v Trnave pre nájomcu Základná škola Bottova ul. Trnava za účelom vydávania obedov pre žiakov Základnej školy Bottova ul. Trnava
 • 10. bod Kúpa pozemkov za účelom prípravy projektu – Cyklolávka, na cyklotrase PSA Peugeot – Obec Zavar
 • 11. bod Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné
 • 12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 49/2019 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá)
 • 13. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 50/2019 o zrušení Gymnázia Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer
 • 14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 51/2019 o zriadení Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
 • 15. bod Návrh Zriaďovacej listiny Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
 • 16. bod Návrh na schválenie zmeny názvov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
 • 17. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov k výzve „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
 • 18. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy na území TTSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO1-SC111-2019-44
 • 19. bod Návrh na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektov na využitie obnoviteľných zdrojov energie v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • 20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Clean Mobility a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • 21. až 38. bod Spoločné prerokovanie bodov: Návrh na menovanie do funkcie riaditeľov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • 39. bod Investície do rozvojových aktivít v okrese Piešťany
 • 40. bod Informácia o daňových príjmoch, o výške dlhu, o o projektových zámeroch, Informácia – Ekologický čin roka 2018
 • 41a-c. bod Nádo funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest, Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Trnavská cestná spoločnosť, s. r. o
 • 41d. bod Rôzne (
 • 42. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3