Trnava VUC 18.09.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 254/2019/12)
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2019 – marec 2020 (materiál č. 255/2019/12)
 • 3. bod Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 256/2019/12)
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 6/2019 (materiál č. 257/2019/12)
 • 5. bod Návrh na menovanie členov Výboru pre audit (materiál č. 258/2019/12)
 • 6. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Trstínskej ulici v Trnave (materiál č. 259/2019/12)
 • 7. bod Prevod novovytvorených pozemkov parc. reg. „C“ č. 1973/5 zastavaná plocha s výmerou 30 m 2 a parc. reg. C - č. 1973/6 zastavaná plocha s výmerou 73 m² v katastrálnom území Koválov do vlastníctva obce Koválov (materiál č. 260/2019/12)
 • 8. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov pod chodníkmi a cestou v obci Janíky (materiál č. 261/2019/12)
 • 9. bod Odňatie parc. reg. C - č. 156/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7734 m² v katastrálnom území Horné Janíky zo správy majetku TTSK (materiál č. 262/2019/12)
 • 10. bod Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod chodníkom a odovzdanie parkovacieho pruhu priľahlého k ceste č. II/507 medzi TTSK a Obcou Banka (materiál č. 263/2019/12)
 • 11. bod Nájom budovy internátu SOŠ poľnohospodárstva, ul. Zavarská, Trnava pre nájomcu občianske združenie Polygnosi, za účelom založenia súkromnej ZŠ a školského klubu (materiál č.264/2019/12)
 • 12. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 215/2019/11 zo dňa 19.06.2019 (prevod pozemkov v k. ú. Zemianske Sady do majetku obce Zemianske Sady) (materiál č. 265/2019/12)
 • 13. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj (materiál č. 266/2019/12)
 • 14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 52/2019 o Fonde na rozvoj Trnavského kraja (materiál č. 267/2019/12)
 • 15. bod Etický kódex volených predstaviteľov a zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 268/2019/12)
 • 16. bod Návrh na schválenie spolufinancovania a realizácie projektu „Smart región TTSK“ (materiál č. 269/2019/12)
 • 17. bod Návrh na spolufinancovanie projektu RegioCoop SK-AT a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (materiál č. 270/2019/12)
 • 18. bod Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu (materiál č. 271/2019/12)
 • 19. bod Aktualizácia termínov plnenia Akčného plánu PHSR TTSK na roky 2016 – 2020 (materiál č. 272/2019/12)
 • 20. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých Sereď (materiál č. 273/2019/12)
 • 21. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Borský Svätý Jur (materiál č. 274/2019/12)
 • 22. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2018/04 zo dňa 25.4.2018 (Návrh na voľbu člena Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ktorý nie je poslancom TTSK) (materiál č. 275/2019/12)
 • 23. bod Informácie
 • 24. bod Rôzne
 • 25. bod Interpelácie, Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3