Trnava VUC 06.11.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 7/2019
 • 3. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 288/2019/13)
 • 4. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam (materiál č. 289/2019/13)
 • 5. bod Návrh na zrušenie Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a zriadenie Komisie pre školstvo a kultúru a Komisie pre šport a mládež a voľba členov novozriadených komisií (materiál č. 290/2019/13)
 • 6. bod Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 291/2019/13)
 • 7. bod Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 292/2019/13)
 • 8. bod Investície do okresu Senica (materiál č. 293/2019/13)
 • 9. bod Prevod pozemku par. č. 698/7 o výmere 19 m 2  k. ú. Trstice do vlastníctva pani Alžbety Petrovicsovej (materiál č. 294/2019/13)
 • 10. bod Prevod pozemkov par. č. 963/4, 963/5 a 963/6 o výmere 57 m 2 , 54 m 2 a 30 m 2  k. ú. Jelka do vlastníctva p. Tibora Nagya, p. Rudolfa Tótha a p. Róberta Hakszera (materiál č. 295/2019/13)
 • 11. bod Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 296/2019/13)
 • 12. bod Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v obci Šoporňa (materiál č. 297/2019/13)
 • 13. bod Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod rýchlostnou cestou R1 v obci Váhovce (materiál č. 298/2019/13)
 • 14. bod Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemku v meste Vrbové (materiál č. 299/2019/13)
 • 15. bod Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2019/2020 (materiál č. 300/2019/13)
 • 16. bod Návrh na spolufinancovanie projektov OvZP TTSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z rozpočtu TTSK (materiál č. 301/2019/13)
 • 17. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, projekt Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově
 • 18. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne (materiál č. 303/2019/13)
 • 19. bod Informácie predsedu kraja
 • 20. bod Rôzne
 • 21. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 46
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 46
Trnava 94
Žilina 3