Trnava VUC 11.12.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. . bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
 • 4. a 5. bod Dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK
 • 6. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
 • 7. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vedenej v účtovníctve OvZP TTSK
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 53/2019 o spôsobe organizovania referenda Trnavského samosprávneho kraja
 • 9. bod Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare (materiál č. 315/2019/14)
 • 10. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatren
 • 11. bod Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavs
 • 12. a 13. bod Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 318/2019/14)
 • 14. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií na území Trnavskej župy
 • 15. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy
 • 16. bod Združenie finančných prostriedkov a budúce majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností –pod križovatkou
 • 17. bod Majetkovoprávne usporiadane – Dopravné napojenie areálu Vysielač – Veľké Kostoľany
 • 18. bod Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK do správy Gymnázia L. Dúbravu Dunajská Streda
 • 19. bod Zverenie stavby Rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke do správy Vlastivedného múzea v Galante
 • 20. bod Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraj 2015 – 2020
 • 21. až 23. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení:
 • 24. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 174/2019/09 zo dňa 13.02.2019 (súhlas s realizáciou stavby – montovanej haly na pozemku TTSK)
 • 25. bod Zmena uznesenia č. 162/2019/09 zo dňa 13.02.2019 a kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA
 • 26. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave
 • 27. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na rok 2020
 • 28. bod Informácie predsedu TTSK
 • 29. bod Rôzne
 • 30. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3