Trnava VUC 29.01.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 342/2020/15)
 • 3. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2019 – december 2019 (materiál
 • 4. bod Návrh členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra ... (Pokračovanie)
 • 6. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 46/2018 zameraná na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe
 • 7. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Dolné Orešany
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 300/2019/12  a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 301/2019/12 k projektu Kreatívne centrum Trnava
 • 9. bod Návrh na schválenie výpožičky pozemku na umiestnenie pamätníka k  100. výročiu vzniku ČSR na Námestí SNP v Trnave
 • 10. bod Informácia o zmene rozpočtu + Informácia o daňových príjmoch TTSK za január - december 2019 + Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK
 • 11. a 12. bod Rôzne + Interpelácie, Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3