Trnava VUC 29.01.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 342/2020/15)
 • 3. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2019 – december 2019 (materiál
 • 4. bod Návrh členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra ... (Pokračovanie)
 • 6. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 46/2018 zameraná na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe
 • 7. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Dolné Orešany
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 300/2019/12  a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 301/2019/12 k projektu Kreatívne centrum Trnava
 • 9. bod Návrh na schválenie výpožičky pozemku na umiestnenie pamätníka k  100. výročiu vzniku ČSR na Námestí SNP v Trnave
 • 10. bod Informácia o zmene rozpočtu + Informácia o daňových príjmoch TTSK za január - december 2019 + Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK
 • 11. a 12. bod Rôzne + Interpelácie, Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3