Trnava VUC 15.04.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Schválenie programu 17. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Schválenie priebehu rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie (materiál č. 374/2020/17)
 • 3. bod Informácia o opatreniach TTSK prijatých v súvislosti s COVID-19 (materiál č. 397/2020/17)
 • 4. bod Kontrola plnenia uznesení zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 375/2020/17)
 • 5. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2020 – september 2020 (materiál č. 376/2020/17)
 • 6.a 7. bod (spoločné prerokovanie) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 377/2020/17) 7. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nari
 • 8. a 9. bod (spoločné prerokovanie) Schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č. 379/2020/17) 9. Schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č. 380/2020/17)
 • 10. bod Zmena uznesenia č. 382/2020/15 z 29. januára 2020 (Výzva na základe VZN TTSK č. 46/2018 zameraná na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe) (materiál č. 381/2020/17)
 • 11. bod Návrh na menovanie člena Výboru pre audit (materiál č. 382/2020/17)
 • 12. bod Zaradenie objektu Trnavského osvetového strediska na Bratislavskej ul. č. 27 ako prebytočný majetok a odňatie stavby súp. č. 5225 a pozemku parc. reg. „C“ č. 7476 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 157 m² v k. ú. Trnava zo správy majetku TTSK (
 • 13. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 31. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 384/2020/17)
 • 14. bod Zámena pozemkov k. ú. Zavar medzi TTSK a obcou Zavar za účelom prepojenia ulíc Športová a Hlavná (materiál č. 385/2020/17)
 • 15. bod Prevod pozemku par. č. 1667/12 k. ú. Dunajská Streda o výmere 216 m 2 do vlastníctva Mesta Dunajská Streda (materiál č. 386/2020/17)
 • 16. bod Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 387/2020/17)
 • 17. bod Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 388/2020/17)
 • 18. bod Usporiadanie pozemnej komunikácie v k.ú. Horné  Orešany, časť Majdánske (materiál č. 389/2020/17)
 • 19. bod Prenájom pozemkov od mesta Hlohovec (materiál č. 390/2020/17)
 • 20. bod Majetkovoprávne usporiadanie dopravného napojenia stavby Čerpacia stanica pohonných hmôt – APROREAL na cestu II/500 v obci Dojč (materiál č. 391/2020/17)
 • 21. bod Plán dopravnej obslužnosti (materiál č. 392/2020/17)
 • 22. bod Rôzne - Informácia o celkovej sume dlhu TTSK, Informácia o daňových príjmoch TTSK, Informácia o výsledku kontroly NKU
 • 23. bod Rôzne - Informácia o finančných dopadoch a vplyve pandémie COVID-19 na ekonomiku a rozvoj TTSK (materiál č. 398/2020/17)
 • 24. bod Interpelácie + záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3