Trnava VUC 24.06.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 17. riadneho a z 1. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 412/2020/18)
 • 3. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2019 (materiál č. 413/2020/18)
 • 4. bod Dodatok č. 1 k Zásadám rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 414/2020/18)
 • 5. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 1/2020 (materiál č. 415/2020/18)
 • 6. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 31. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 416/2020/18)
 • 7. bod Nájom nehnuteľného majetku bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch, ul. SNP 8, pre nájomcu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (materiál č. 417/2020/18)
 • 8. bod Prenájom súboru objektov bývalého SOU elektrotechnického a strojárskeho v Piešťanoch s príslušenstvom a pozemkom nájomcovi občianske združenie Iniciatíva Arta, za účelom vytvorenia kultúrno-kreatívneho centra (materiál č. 418/2020/18)
 • 9. bod Zverenie stavby: Rekonštrukcia školského internátu pri Strednej zdravotníckej škole Trnava do správy Strednej zdravotníckej školy v Trnave (materiál č. 419/2020/18)
 • 10. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov pod pozemnou komunikáciou v k.ú. Horné Orešany, časť Majdánske (materiál č. 420/2020/18)
 • 11. bod Majetkovoprávne usporiadanie - Dopravné napojenie areálu Priemyselný park Žitný ostrov – Kostolné Kračany (materiál č. 421/2020/18)
 • 12. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 383/2020/15 zo dňa 29.01.2020 (Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Dolné Orešany) (materiál č. 422/2020/18)
 • 13. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji v rámci OPĽZ – MSVVS, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 (materiál č. 424/2020/18)
 • 14. bod Aktualizácia harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2020 (materiál č. 425/2020/18)
 • 15. bod Informácie a) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – máj 2020 (materiál č. 426/2020/18) b) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.03.2020 (materiál č. 427/2020/18) c) Informácia o použití finančných prostriedk
 • 16. bod Rôzne
 • 17. bod Interpelácie + vystúpenie občana

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3