Trnava VUC 30.09.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho a z 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 451/2020/19)
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2020 – marec 2021 (materiál č. 453/2020/19)
 • 4. bod Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky (materiál č. 454/2020/19)
 • 5. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vedenej v účtovníctve OvZP TTSK (materiál č. 455/2020/19)
 • 6. a 7. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2018/04 dňa 25. apríla 2018 (Voľba člena Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka z radov neposlancov) (materiál č. 458/2020/19)
 • 9. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 32. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 459/2020/19)
 • 10. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 433/2020/18 zo dňa 24.6.2020 (Prenájom súboru objektov bývalého SOU elektrotechnického a strojárskeho v Piešťanoch s príslušenstvom a pozemkom nájomcovi občianske združenie Iniciatíva Arta 2 za účelom vytvorenia kultú
 • 11. bod Návrh na preklasifikovanie druhu pozemkov, na ktorých sa nachádza letisko Štefana Baniča v k. ú. Klčovany a k. ú. Bohdanovce nad Trnavou (materiál č. 461/2020/19)
 • 12. bod Návrh na odňatie správy majetku novovytvoreného pozemku parc. reg.
 • 13. bod Návrh na odňatie správy majetku novovytvorených pozemkov parc. reg. „C“ č. 963/4, 963/5, 963/6 v k. ú. Jelka (materiál č. 463/2020/19)
 • 14. bod Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe organizácie Správa a údržba ciest TTSK a súhlas s odstránením stavby (materiál č. 464/2020/19)
 • 15. bod Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti-časť pozemku určeného na vybudovanie novej kotolne pre Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom medzi Mestom Vrbové a TTSK (materiál č. 465/2020/19)
 • 16. bod Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah – I. (materiál č. 466/2020/19)
 • 17. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 283/2019/12 zo dňa 18.9.2019 (Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod chodníkom a odovzdanie parkovacieho pruhu priľahlého k ceste č. II/507 medzi TTSK a Obcou Banka) (materiál č. 467/2020/19)
 • 18. bod 19. Návrh na zmenu Uznesenia č. 416/2020/1m zo dňa 20.05.2020 (Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Jaslovské Bohunice) (materiál č. 468/2020/19)
 • 19. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 162/2019/09 zo dňa 13. februára 2019 a Uznesenia č. 217/2019/11 zo dňa 19. júna 2019 (materiál č. 469/2020/19)
 • 20. bod Návrh na zrušenie Uznesení Zastupiteľstva TTSK č.133/2018/08, č.134/2018/08, č.135/2018/08, č. 136/2018/08, č.137/2018/08, č.138/2018/08 a schválenie financovania projektov: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v rámci OPKŽP, kód výzvy: O
 • 21. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK č. 304/2019/12, č. 311/2019/12, č. 312/2019/12, č. 313/2019/12, č. 315/2019/12, č. 316/2019/12, č. 318/2019/12, č. 319/2019/12, č. 320/2019/12 zo dňa 18. septembra 2019 a schválenie predloženia žiados
 • 22. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o partnerstve“ na projekte v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a návrh na spolufinancovanie projektu Milling – the forgotten craft of our ancestors (slovenský ekvivalent Mlyná
 • 23. bod Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii stavby II/425 Lanžhot – Brodské most 425-031 (materiál č. 473/2020/19)
 • 24. až 35. bod Spoločné prerokovanie školských záležitostí
 • 36. bod Informácie a) Informácia o zmene rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020 (materiál č. 486/2020/19) b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – august 2020 (materiál č. 487/2020/19) 5 c) Informácia o čerpaní rozpočtu
 • 37. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3