Trnava VUC 24.03.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 3. bod Schválenie priebehu rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie (materiál č. 542/2021/22)
 • 4. bod Informácia o priebehu očkovania proti COVID-19 vo veľkokapacitných očkovacích centrách zriaďovaných trnavskou župou (materiál č. 543/2021/22)
 • 5. bod Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 544/2021/22)
 • 6. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2021 – september 2021 (materiál č. 545/2021/22)
 • 7. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2021 č. 2/2021 (materiál č. 546/2021/22)
 • 8. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 33. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 547/2021/22)
 • 9. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom súboru objektov a pozemkov bývalého Školského hospodárstva v Trnave (materiál č. 548/2021/22)
 • 10. bod Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja na Rekreačnej ulici č. 12 v Piešťanoch (materiál č. 549/2021/22)
 • 11. bod Prevod novovytvoreného pozemku par. č. 249/2 o výmere 268 m 2  k. ú. Voderady do vlastníctva spoločnosti Bohdal, s.r.o. (materiál č. 550/2021/22)
 • 12. bod Pozemky pod cestami II. a III. triedy, nadobudnuté do vlastníctva TTSK na základe dohôd o bezodplatnom prechode majetku štátu – zverenie do správy SÚC TTSK (materiál č. 551/2021/22)
 • 13. bod Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/Z/2021 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva (materiál č. 552/2021/22)
 • 14. bod Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava s ručením obmedzeným (materiál č. 553/2021/22)
 • 15. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica – Vzdelávanie pro budúcnosť v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (materiál č. 554/2021/22)
 • 16. bod Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične SOŠ elektrotechnickej Gbely v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2020/001 (materiál č. 555/2021/22)
 • 17. až 20. bod Zriaďovacie listiny škôl
 • 21. bod Informácia o projekte výstavby novej Fakultnej nemocnice Trnava (materiál č. 560/2021/22)
 • 22. bod Informácie predsedu TTSK
 • 23. a 24. bod Rôzne a Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3