Trnava VUC 28.06.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Schválenie programu 24. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Informácia o priebehu očkovania proti ochoreniu COVID-19 realizovanom trnavskou župou
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení  z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavsk ho samospr vneho kraja (materi l č.585/2021/24)
 • 4. bod Dodatok č. 2 k Zásad m rozpočtov ho hospod renia Trnavsk ho samospr vneho kraja (materi l č.586/2021/24)
 • 5. bod Záverečný účet TTTSK za rok 2020 (materi l č.587/2021/24)
 • 6. bod Zmena rozpočtu TTSK na rok 2021 č. 3/2021 (materi l č.588/2021/24)
 • 7. bod Návrh na schválenie refinancovania zostatku veru č.79/ZF/2011 formou nov ho veru od Všeobecnej verovej banky, a.s. (materi l č.589/2021/24)
 • 8. bod Návrh na schválenie verov ho r mca v Rozvojovej banke Rady Eur py na financovanie investičných potrieb TTSK (materi l č.590/2021/24)
 • 9. bod Dodatok č. 4 k Všeobecne z v zn mu nariadeniu Trnavsk ho samospr vneho kraja č. 17/2008 o výške mesačn ho pr spevku na čiastočn  hradu n kladov na ubytovanie v školskom intern te v zriaďovateľskej p sobnosti TTSK (materi l č.591/2021/24)
 • 10. bod Všeobecne záväzného  nariadenie TTSK č. 73/2021 o poskytovan  finančn ho pr spevku na bývanie pre špecifick  skupiny z rozpočtu Trnavsk ho samospr vneho (materi l č.592/2021/24)
 • 11. a 12. bod záväzného  nariadenie TTSK č. 74/2021 o zaraden  Jazykovej školy s VJM – Nyelviskola, ako s časť Gymn zia . V mb ryho s VJM, Dunajsk  Streda (materi l č.593/2021/24) + 12. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Gymn zia rmina V mb ryho s vyučovac m jazykom maďarským – V mb ry rmin Gimn zium, N mestie sv. Štefana 1190/4, Dunajsk  Streda - Dunaszerdahely (materi l č.594/2021/24)
 • 13. bod Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezov  2, Piešťany (materi l č.595/2021/24)
 • 14. a 15. bod Dodatok č. 4 k Rozhodnutiu Trnavsk ho samospr vneho kraja o vydan  zriaďovacej listiny Špecializovan ho zariadenia v Trnave, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava (materi l č.596/2021/24) 15. Zverenie majetku spr vcu Škola v pr rode Dobr  Voda do spr vy Špecializovan ho zariadenia v Trnave (materi l č.597/2021/24)
 • 16. bod Vyhodnotenie 1. kola a vyhl senie 2. kola obchodnej verejnej s ťaže na pren jom s boru objektov a pozemkov býval ho Školsk ho hospod rstva v Trnave (materi l č.598/2021/24)
 • 17. bod Prevod pozemku parc. č. 5292/636 s výmerou 132 m2 do vlastn ctva spol. Arboria Land Development, s.r.o. za čelom vybudovania okružnej križovatky na ul. Vetern  v Trnave (materi l č.599/2021/24)
 • 18. bod Zmena Uznesenia č. 407/2020/17 zo dňa 15.4.2020 (Majetkovopr vne usporiadanie dopravn ho napojenia stavby ČS PH – APROREAL na cestu II/500 v obci Dojč) (materi l č.600/2021/24)
 • 19. bod Zmena Uznesenia č. 433/2020/18 z 24.6.2020 (Pren jom s boru objektov býval ho SOU elektrotechnick ho a stroj rskeho v Piešťanoch s pr slušenstvom a pozemkom n jomcovi občianske združenie Iniciat va Arta, za čelom vytvorenia kult rnokreat vneho centra) a zrušenie Uznesenia č. 483/2020/19 z 30.9.2020 (materi l č.601/2021/24)
 • 20. bod Zmena Uznesenia č. 162/2019/09 zo dňa 13.2.2019 a Uznesenia č. 217/2019/11 zo dňa 19.6.2019 v znen  ich zmien a prevod pozemkov v k. . Zavar (vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou a cyklol vkou „V žska cyklomagistr la - Trnava, časť Zavar - PSA“) (materi l č.602/2021/24)
 • 21. bod Zmena Uznesenia č. 371/2019/14 zo dňa 11.12.2019 (vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou „V žska cyklomagistr la - Trnava, časť Zavar - PSA“) a zrušenie Uznesenia č. 609/2021/23 zo dňa 5.5.2021(K pa pozemkov za čelom realiz cie projektu „V žska cyklomagistr la - Trnava, časť Zavar - PSA“) (materi l č.603/2021/24)
 • 22. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 618/2021/23 zo dňa 5. m ja 2021 (Schv lenie predloženia a financovania projektu: „Rekonštrukcia mosta cez rieku V h na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006“, cez IROP, prioritn  os: Bezpečn  a ekologick  doprava v regi noch) (materi l č.604/2021/24)
 • 23. bod Návrh na schv lenie predloženia a financovania projektu: „Moderniz cia cesty II/502 Doln  Orešany“ v r mci IROP a zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 418/2017/5m zo dňa 24.5.2017 (materi l č.605/2021/24)
 • 24. bod Návrh na schválenie predloženia a financovania projektu: „Moderniz cia cesty II/573 Šoporňa vr tane mosta cez potok Jarčie, ev. č. M2255, 573-001 v r mci IROP“ (materi l č.606/2021/24)
 • 25. bod Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnut  finančn ho pr spevku k projektu „Milling – the forgotten craft of our ancestors“ (slovenský ekvivalent „Mlyn rstvo – zabudnut  remeslo našich predkov“) v r mci Programu spolupr ce Interreg V-A Slovensk  republika – Maďarsko (materi l č.607/2021/24)
 • 26. bod Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontroln ho radu SR týkaj cej sa rekonštrukcie, opravy a držby mostných objektov na cest ch II. a III. triedy (materi l č.608/2021/24)
 • 27. bod Informácie 27.a . Informácia o daňových pr jmoch TTSK za janu r - m j 2021 (materi l č.609/2021/24) 27.b . Inform cia o vykonanej zmene rozpočtu č. P1/2021 (materi l č.610/2021/24) 27.c . Inform cia o projektových z meroch a projektoch OvZP TTSK a radu TTSK ku dňu 31.05.2021 programov ho obdobia 2014 – 2020 (materi l č.611/2021/24)
 • 28. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3