Trnava VUC 20.10.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 5/2021
 • 4. bod Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na Rekreačnej ulici v k. ú. Piešťany
 • 5. bod Predaj pozemkov v katastrálnom území Holíč vo vlastníctve TTSK do vlastníctva spoločnosti VEXSI s.r.o.
 • 6. bod Kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu „Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA“
 • 7. bod Kúpa pozemku za účelom realizácie projektu „TELOCVIČŇA“ v areáli školy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
 • 8. bod Zverenie cyklotrasy „SACRA VELO – Báč, Kyselica“ do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • 9. bod Zverenie nebytových priestorov reštaurácie a kuchyne a príslušenstva v budove Úradu TTSK do správy príspevkovej organizácie Centrum podporných služieb v Trnave
 • 10. bod Návrh na odpísanie zmarených investícií v OvZP Trnavského samosprávneho kraja
 • 11. bod Vyradenie Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer zo siete škôl a školských zariadení
 • 12. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 46/2018 zameraná na podporu regionálneho rozvoja v Trnavskej župe
 • 13. bod Návrh na schválenie predloženia a financovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy IROP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID - 19
 • 14. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 615/2021/23 a zrušenie uznesení č. 616/2021/23 a 617/2021/23 zo dňa 5. mája 2021 k výzve „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
 • 15. bod Návrh na zmenu uznesení č. 551/2020/20 zo dňa 9. decembra 2020 a č. 612/2021/23 zo dňa 5. mája 2021 a zrušenie uznesenia č. 550/2020/20 zo dňa 9. decembra 2020 a schválenie predloženia a financovania projektu v rámci výzvy: IROP-PO7-SC72- 2021-74
 • 17. bod Informácie o daňových príjmoch TTSK, o vykonanej zmene rozpočtu P3/2021, o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2021, o činnosti spoločnosti Zdravá župa, s.r.o., a o Ekologickom čine roka 2020 , Analýza vývoja nezamestnanosti na území TTSK za obdobie 2019-2021
 • 18a. bod Zmena uznesení č. 618/2021/23 zo dňa 5. mája 2021 a č. 645/2021/24 a 646/2021/24 zo dňa 28. júna 2021 predložených v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-
 • 18. bod Rôzne (pokračovanie)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3