Trnava VUC 08.12.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Schválenie programu 27. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 26. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 6/2021
 • 4. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
 • 5. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vedených v účtovníctve OvZP
 • 6. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
 • 7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 76/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
 • 8. bod (materiál č.670/2021/27) 7. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 77/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
 • 9. až 11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 78/2021 o zrušení Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer, Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
 • 12. a 13. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií na území Trnavskej župy (materiál č.675/2021/27) 12. Výzva na základe VZN TTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy
 • 14. bod Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/Z/2022 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva
 • 15. bod Vyhodnotenie 3. kola obchodnej verejnej súťaže na prenájom súboru objektov a pozemkov bývalého Školského hospodárstva v Trnave
 • 16. bod Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na Rekreačnej ulici v k. ú. Piešťany
 • 17. bod Zverenie pozemkov v k.ú. Trnava do správy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
 • 18. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Šoporňa
 • 19. bod Zmena Uznesenia č. 606/2021/23 z 5.5.2021 (Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z vlastníctva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja)
 • 20. bod Prepravný poriadok Trnavského samosprávneho kraja
 • 21. bod Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava s ručením obmedzeným
 • 22. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovanie projektu: „Cykloprístrešok pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave“ v rámci výzvy o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (materiál č.685/2021/27)
 • 23. bod Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 2021/004 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom spolufinancovania výstavby novej telocvične na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede (materiál č.686/2021/27)
 • 24. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2022
 • 25. bod Informácie
 • 26. bod Rôzne Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – rozhodnutie (materiál č.698/2021/27)
 • 27. bod Interpelácie + Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3