Trnava VUC 29.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2023 – september 2023
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 2/2023
 • 5. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Piešťany
 • 6. bod Prenájom nehnuteľnosti a hnuteľnej veci v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu Slovenská správa ciest
 • 7. bod Kúpa pozemkov v k. ú. Medveďov a zverenie pozemkov do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR
 • 8. bod Zverenie pozemkov a stavby v k.ú. Galanta do správy organizácie Galantská knižnica
 • 9. bod Zverenie technického zhodnotenia budovy bývalého internátu na Študentskej ulici do správy organizácie SPŠ technická v Trnave
 • 10. bod Zmena výšky členského príspevku Trnavského samosprávneho kraja v prospech záujmového združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
 • 11. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení:
  1. Vyradenie Strednej odbornej školy chemickej, Nerudova 13, Hlohovec a jej súčasti, a to školskej jedálne
  2. Vyradenie Školy umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec
  3. Zaradenie Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec b) Škola umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec a zaradenie jej súčasti a to školskej jedálne
 • 12. bod Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2022/002
 • 13. bod Informácie
  13.a . Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – februára 2023 (materiál č.72/2023/4)
  13.b . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. P7/2022 (materiál č.73/2023/4)
  13.c . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. P1/2023 (materiál č.74/2023/4)
  13.d . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.02.2023 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.75/2023/4)
  13.e . Informácia o výsledkoch hlasovania Rady partnerstva pre IÚR TTSK 2021- 2027 k 3. marcu 2023
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 56
Trnava 98
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 56
Trnava 98
Žilina 3