Trnava VUC 25.10.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 164/2023/08)
 • 3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 88/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 83/2023 o Kreatívnom centre Trnava (materiál č. 165/2023/08)
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia (materiál č. 166/2023/08)
 • 5. bod Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023-2027 (materiál č. 167/2023/08)
 • 6. bod Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023-2027 (materiál č. 168/2023/08)
 • 7. bod Spojenie škôl a zmena v sieti škôl a školských zariadení SR: 1. Vyradenie Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín a jeho súčasti, a to školskej jedálne 2. Zaradenie Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín s dvomi organizačnými zložkami: a) Základná škola, Slnečná 2, Šamorín b) Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského klubu detí (materiál č. 169/2023/08)
 • 8. bod Zmena cien cestovného v prímestskej autobusovej doprave (materiál č. 170/2023/08)
 • 9. až 11. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Sládkovičovo (materiál č. 171/2023/08)
  Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva upravenej časti križovatky Bernolákova – Sladovnícka na ceste III/1279 v kat. území Trnava (materiál č. 172/2023/08)
  Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Kráľov Brod (materiál č. 173/2023/08)
 • 12. bod Informácie a) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2023 (materiál č. 174/2023/08) b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2023 (materiál č. 175/2023/08) c) Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. Z3/2023 (materiál č. 176/2023/08) d) Informácia o Účtovnej závierke Nadácie Dar za rok 2022 (materiál č. 177/2023/08) e) Informácia o činnosti spoločnosti Zdravá župa, s. r. o. (materiál č. 178/2023/08) f) Informácia k Územnému plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 179/2023/08) g) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.09.2023 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č. 180/2023/08) h) Informácia o zámere na prevod vlastníctva majetku v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave do vlastníctva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR (materiál č. 181/2023/08)
 • 13. bod 13. Rôzne a) Zmena uznesenia č. 42/2023/03 zo dňa 17. februára 2023 (Voľba odborníkov z radov neposlancov do Komisie pre školstvo a mládež) (materiál č. 182/2023/08) b) Memorandum o hospodársko-obchodnej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci medzi Ľudovým Výborom kraja Ha Tinh (Vietnamská socialistická republika) a Trnavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) (materiál č. 183/2023/08) + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3