Trnava VÚC 11.06.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013 (materiál č. 59/2014/04)
 • 3. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2014 (materiál č. 60/2014/04)
 • 4. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Trnavského samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (materiál č. 61/2014/04)
 • 5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 18. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 62/2014/04)
 • 6. bod Predaj pozemku parc.č. 176/3 o výmere 88 m2 v k. ú. Križovany nad Dudváhom, kupujúcemu Obci Križovany nad Dudváhom (materiál č. 63/2014/04)
 • 7. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ½ k pozemkom v k. ú. Radošovce v celkovej výmere 997 m2 kupujúcemu Madákovi Antonovi (materiál č. 64/2014/04)
 • 8. bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. II/500 v k.ú. Senica do vlastníctva TTSK (materiál č. 65/2014/04)
 • 9. bod Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK (materiál č. 66/2014/04)
 • 10. bod Zmena uznesenia č. 41/2014/03 zo dňa 9.4.2014 – predaj pozemku parc.č. 362/14 o výmere 87 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany (materiál č. 67/2014/04)
 • 12. až 16. bod Návrh na schválenie dotácií
 • 17. bod Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr a klastrov, v ktorých je TTSK členom (materiál č. 74/2014/04)
 • 18. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. (materiál č. 75/20
 • 19a. bod Informácia o úprave rozpočtu TTSK č. 1/2014 (materiál č. 76/2014/04)
 • 19b. bod Informácia o priebehu prvého kola dražby na predaj stavby Hotel Branč (Senica) v rámci konkurzného konania úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. (materiál č. 77/2014/04)
 • 19c. bod Informácia o kontrolách vykonaných Najvyšším kontrolným úradom SR v kontrolovaných subjektoch Mestské kultúrne stredisko Dunajská Streda, Obec Vojka nad Dunajom, Otvorená náruč n.o., SMS TTSK s.r.o. a Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavs
 • 19d, f. bod Informácia – Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých školám v II. a III. volebnom období (bežné výdavky) (materiál č. 79/2014/04) + Informácia – Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých školám v II
 • 19g. bod Informácia o odovzdávaní ocenení pracovníkom v rezorte kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (materiál č. 82/2014/04)
 • 19h, j. bod Informácia o odovzdávaní ocenení zdravotníckym pracovníkom (materiál č. 83/2014/04) + Stratégia budovania cyklotrás v Trnavskom samosprávnom kraji (materiál č. 84/2014/04)
 • 19k. bod Informácia o projektoch a projektových zámeroch Úradu TTSK a OvZP (ku dňu 15.05.2014) (materiál č. 86/2014/04)
 • 19l. bod Informácia k Správe z vládneho auditu č. A531 K3461 a k Zápisu z overenia splnenia opatrení k vládnym auditom č. A462, č. A332 a č. A271 (materiál č. 87/2014/04)
 • 19m. bod Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od apríla 2014 do augusta 2014 (materiál č. 88/2014/04)
 • 19n. bod Informácia o doplnení Centrálneho krízového fandu
 • 19o, p. bod Návrh na menovanie riaditela SCTTSK p. Noskoviča
 • 19r. bod Informácia o vybudovaní okružnej križovatky v Gabčíkove
 • 19s. bod Informácia o vykonaných výberových konaní na riaditeľov škôl
 • 19t. bod Informácia o zasadnutí kultúrnej rady
 • 20. bod Rôzne
 • 20. bod Pokračovanie (1)
 • 20. bod Pokračovanie (2)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 46
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 46
Trnava 94
Žilina 3