Trnava VÚC 22.04.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 1. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Predaje prebytočného nehnuteľného majetku na základe 20. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 3. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 21. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu
 • 4. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 5722/2 o výmere 24 m2 v k.ú. Trnava, kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (
 • 5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v meste Leopoldov
 • 6. bod Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice – 1. etapa – vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
 • 7. bod Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
 • 8. bod Návrh na postúpenie pohľadávky spoločnosti SMS TTSK s.r.o., Starohájska 10, 917 01 Trnava voči dlžníkovi – spoločnosť Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany na Trnavský samosprávny kraj a jej vklad do základného imania spolo
 • 9. bod Zmena a doplnenie uznesenia č. 121/2014/06 zo dňa 17. septembra 2014 – Úprava križovatky v obci Čierny Brod – vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
 • 10. bod Zmena uznesenia č. 140/2014/08 v bode 1 písm. b) – predaj pozemkov v k.ú. Piešťany
 • 11. bod Zmena uznesenia č. 140/2014/08 v bode 1 písm. b) – predaj pozemkov v k.ú. Piešťany
 • 12. až 16. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2015 „
 • 17. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
 • 18. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
 • 19. bod Informácie
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 93
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 93
Žilina 3