Trnava VÚC 09.09.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie október 2015 – marec 2016
 • 3. bod Predaje prebytočného nehnuteľného majetku na základe 21. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majejtu TTSK
 • 4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 22. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 5. bod Návrh na predaj trafostanice bez súpisného čísla v k. ú. Voderady, kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 • 6. bod Prevod telesa rozšírenej časti cesty č. III/1428 v k.ú. Tône, obec Dolný Štál a pozemkov pod ňou do vlastníctva TTSK
 • 7. bod Vzájomné vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkom s priľahlou plochou a cestou č.III/1266 medzi TTSK a Obcou Veľké Kostoľany
 • 8. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK, týkajúcich sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov v rámci výzvy ROP
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa spolufinancovania projektov stredných škôl v rámci Environmentálneho fondu, dotácia na rok 2014
 • 10. a 11. bod Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 16/2008 a 17/2008
 • 12. a 13. bod Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 a 27/2013
 • 14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 38/2015 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 15. bod Návrh strategického dokumentu Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020
 • 16. bod Územný generel dopravy TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030
 • 17. bod Dohoda medzi Trnavským samosprávnym krajom, Slovenská republika a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Rakúska republika o cezhraničnej spolupráci 2015 – 2019
 • 18. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 19. bod Informácie predsedu
 • 20. bod Rôzne Návrh vyhlásenia zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja k riešeniu migračných výziev ktorým čelí Európska únia
 • 20. bod Rôzne pokračovanie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3