Trnava VÚC 20.07.2016

Zasadnutie Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja


 • Program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 24. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 3. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 25. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 4. bod Zámena nehnuteľností medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Vrbové
 • 5. bod Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava v k. ú. Trnava
 • 6. bod Návrh na prevzatie majetku pod správu Úradu TTSK
 • 7. a 8. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologické
 • 9. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech v rámci
 • 10. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v mo
 • 11. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhra
 • 12. bod Návrh na schválenie financovania projektu Partnerstvo strojárov bez hraníc Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020
 • 13. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava - Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel v rámci programu Interreg V-A Slovenská
 • 14. bod Návrh na schválenie financovania projektu Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko – českom pomedzí v rámci progra
 • 15. bod Návrh zástupcu Trnavského samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Senica
 • 16a. bod Informácia o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe – hotel Branč v Senici
 • 17. bod Rôzne
 • 17. bod Rôzne (pokračovanie)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3