Trnava VÚC 19.09.2018

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja



 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2018 – marec 2019
 • 3. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 50/2018/04 zo dňa 25.4.2018 (Vyplácanie odmeny členom komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami TTSK
 • 4. bod Návrh na odpísanie trvalo zastavených investícií Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 • 5. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vedených v účtovníctve Úradu TTSK
 • 6. bod Návrh na zmenu správy majetku vo vlastníctve TTSK – odňatie novovytvoreného pozemku parc.č. 902/6 o výmere 2120 m2 zo správy Obchodnej akadémie Senica a zverenie pozemku parc.č. 902/6 a garáží do správy Strednej odbornej školy Senica
 • 7. bod Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie Veľký Meder a súhlas s odstránením stavby
 • 8. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 139/8 o výmere 28 m2 s budovou bez s. č. pri Galérii J. Koniareka v Trnave, kupujúcemu spoločnosti inwest s.r.o. Trnava
 • 9. bod Kúpa pozemku parc. č. 1765/18 zast. plocha o výmere 386 m2 v k.ú. Ratnovce z vlastníctva RNDr. Margity Lackovej do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • 10. bod Nadobudnutie pozemku parc. č. 1755/5 o výmere 3235 m2 (záhrady) v k.ú. Holíč z vlastníctva Martina Cudziša v spoluvlastníckom podiele 1/2, do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • 11. bod Usporiadanie cestnej siete v obci Kočín – Lančár
 • 12. bod Návrh Dodatku č. 3 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Krízového strediska v Trnave, so sídlom Podjavorinskej 36, PSČ 917 01 Trnava
 • 13. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: Vyradenie Gymnázia Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnazium, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer
 • 14. bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení: Vyradenie Športového gymnázia Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a zaradenie Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava a Strednej športovej školy Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
 • 15. bod Návrh na schválenia financovania projektu Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6, 917 01 Trnava „Kooperácia zdravotníckych škôl cez hranice (KOOPRACA-CEZ)“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ
 • 16. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „EnviroTour TTSK“, predloženého v rámci 42. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO2- SC211-2018-42 z Operačného programu Kvalita životného prostredia
 • 17. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 18abc. bod Informácie: a) o daňových príjmoch TTSK za január – august 2018, b) o úprave rozpočtu TTSK, c) o čerpaní rozpočtu
 • 18d-i. bod Informácie: d) o celkovej sume dlhu, e) Účtovná závierka NADÁCIE DAR, f) o zmene v sieti škôl, g) o výsledku kontroly NKU, h) o Krajskej organizácii cestovného ruchu, i) o projektových zámeroch
 • 19. bod Rôzne (Uvolnenie funkcie rfiaditeľky Žitnoostrovskej knižnice, výberovom konaní na funkciu riaditeľa DS Bojková, Spolufinancovanie projektu,

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 54
Trnava 96
Žilina 3