Trnava VuC 09.12.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 495/2020/20)
 • 3. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 4/2020 (materiál č. 496/2020/20)
 • 4. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (materiál č. 497/2020/20)
 • 5. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok OvZP TTSK (materiál č. 498/2020/20)
 • 6. bod Návrh na odpísanie zmarených investícií v OvZP Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 499/2020/20)
 • 7. bod Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavsk
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 70/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 58/2020 o zrušení Školského hospodárstva, Zavarská 10, Trnava (materiál č. 501/2020/20)
 • 9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 71/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu rozvojových aktivít v Trnavskom samosprávnom kraji (materiál č. 502/2020/20)
 • 10. a 11. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií 2 na území Trnavskej župy (materiál č. 503/2020/20) + Výzva na základe VZN TTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy (materiál č. 5
 • 12. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 32. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 505/2020/20)
 • 13. bod Zámer TTSK zúčastniť sa ponukového konania na predaj nehnuteľností v k.ú. Senici vyhláseného vyhlasovateľom SPP, a.s. (materiál č. 506/2020/20)
 • 14. bod Majetkovoprávne vysporiadanie s mestom Hlohovec (materiál č. 507/2020/20)
 • 15. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Štefanov (materiál č. 508/2020/20)
 • 16. bod Zmena uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 405/2020/17 zo dňa 15.04.2020 a č. 435/2020/18 zo dňa 24.06.2020 a majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku pod pozemnou komunikáciou v k. ú. Horné Orešany, časť Majdánske (materiál č. 509/2020/20)
 • 17. bod Zmena uznesenia č. 430/2020/18 zo dňa 24. júna 2020 (predaj Budovy internátu s pozemkami v Holíči víťazovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti VEXSI s.r.o.) (materiál č. 510/2020/20)
 • 18. bod Návrh na schválenie predloženia a financovania projektov: „Vážska cyklomagistrála“ v rámci  výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59 a zrušenie Uznesení Zastupiteľstva TTSK č.98-105/2018/06 zo dňa 19.09.2018 a č.132/2018/08 zo dňa 12.12.2018  (materiál č. 51
 • 19. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Biologická regulácia komárov v slovensko- rakúskom prihraničnom území“, akronym „MOSQUITO BIOREGULATION“ a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupr
 • 20. bod Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 (materiál č. 513/2020/20)
 • 21. bod Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023 (materiál č. 514/2020/20)
 • 22. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, so sídlom 906 04 Rohov 27 (materiál č. 515/2020/20)
 • 23. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, so sídlom Mlynská 240/75, 930 21 Jahodná (materiál č. 516/2020/20)
 • 24. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na rok 2021 (materiál č. 517/2020/20)
 • 25. bod Informácie
 • 26. bod Rôzne + Interpelácie
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3