Vajnory MiZ (titulky) 02.05.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Informácia o činnosti mestskej polície Okresného veliteľstva Bratislava III v miestnej časti Bratislava-Vajnory za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 • 3. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 4. bod Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl-december 2023
 • 5. bod Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2024
 • 6. bod Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2023
 • 7. bod Schválenie výsledkov hlasovania o projektoch participatívneho rozpočtu
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 9. bod Informácia o spôsoboch fungovania Zariadenia pre seniorov
 • 10. bod Návrh Zmluvy o vykonaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
 • 11. bod Návrh na zmenu člena Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory a odvolanie člena Komisie športu a voľnočasových aktivít pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 12. bod Zrušenie predajom podielového spoluvlastníctva nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 13. bod Návrh dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy
 • 14. bod Interpelácie poslancov MZ
 • 15. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13