Vajnory MiZ 21.12.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Návrh Plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023
 • 3. bod Návrh Poriadku odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií pri miestnom zastupiteľstve
 • 4. bod Návrh na zrušenie dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej sv. omše pápežom sv. Jánom Pavlom II
 • 5. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2023
 • 6. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2023 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov časť pozemku parc. č. 2668/16 a časť pozemku parc. č. 2668/9, v celkovej výmere 11,7 m2, pani Gjulshe Sadiki, Bratislava, za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou 2
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 na záhradkárske účely pre p. Vladimíra Voštinára
 • 11. bod Návrh na zmenu Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava -Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 12. bod Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2022
 • 13. bod Návrh na prijatie úveru pre mestskú časť Bratislava-Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov
 • 14. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025
 • 15. bod Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava
 • 16. bod Voľba členov Rady školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 • 17. bod Voľba členov Redakčnej rady Vajnorských noviniek
 • 18. bod Návrh na vyplatenie náhrady platu starostovi mestskej časti Bratislava-Vajnory za nevyčerpanú dovolenku
 • 18a. bod Návrh zámeru na uzavretie Memorada o spolupráci
 • 19. bod Interpelácie poslancov
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13