Petržalka MiZ 25.09.2018

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 08. 2018
 • 2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018
 • 3. bod Projekt: - Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava
 • 4. bod Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava pre potreby Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava
 • 5. bod Návrh na prenájom pozemkov pre Univerzitnú nemocnicu Pažítková 4, Bratislava
 • 6. bod Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre TŠP-tenisová škola Petržalka
 • 7. bod Transparentná Petržalka
 • 8. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č.5875/86 a parc. č. 5875/73 pre RENSTAV Ďurčo, spol. s r.o. , Topoľčianska 29, Bratislava
 • 9. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 5374/6, 5374/78 pre DOS spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212
 • 10. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG DANUBIA o.z.
 • 11. bod Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť VERY GOODIES SK, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
 • 12. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom námestí č. 6, 851 04 Bratislava pre Biliard s.r.o
 • 13. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov Rovniankovej 16, 851 02 Bratislava pre Radoslavu Kepenešovú
 • 14. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 851 03 Bratislava pre LSR PLUS s.r.o.
 • 15. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, 851 04 Bratislava pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
 • 16. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3189/1 pre MUDr. Gundrun Vavrovú, Markova 15, 851 01 Bratislava
 • 17. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 1398 pre Róberta Schochmanna – AUTO TEST SERVIS, Rovniankova 2/A, 851 02 Bratislava
 • 18. bod Návrh na obstaranie projektovej dokumentácie parkovacieho systému na území mestskej časti
 • 19. bod Žiadosť o prevod trojizbového bytu č. 11, Lietavská 8, Bratislava do osobného vlastníctva
 • 20. bod Žiadosť o prevod garsónového bytu č. 22, Rovniankova 14, Bratislava do osobného vlastníctva
 • 21. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom
 • 22. bod Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Šrobárovo námestie
 • 23. bod Prerokovanie petície obyvateľov lokality Šrobárovho nám. o zriadenie verejného parku
 • 24. bod Prerokovanie petície obyvateľov M.C. Sklodowskej č. 13 – 29 za zmenu v projekte Účko – komunitný a oddychový priestor
 • 25. bod Informácia o príprave zimnej služby v sezóne 2018/2019
 • 26. bod Návrh na predloženie právneho stanoviska k možnému zrušeniu nájomnej zmluvy
 • 27. bod Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek programov a podprogramov na oddelení kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 28. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole Miestneho podnik verejnoprospešných služieb a ďalšej kontrole dodržiavania zákonov a interných predpisov zriaďovateľa ako aj kontrole nakladan
 • 29. bod Interpelácie
 • 30. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: