Piešťany MsZ 25.06.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov
 • 4. bod Projektová dokumentácia na bazén Piešťany
 • 4a. a 5. bod Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany + Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania kompostárne
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015
 • 8. bod Návrh na schválenie výsledku ponukového konania na prevod bytu ul. Mateja Bela Piešťany
 • 9. bod Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany
 • 10. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2019
 • 11. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2019
 • 12. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2019
 • 13. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019
 • 14. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019
 • 16. bod Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovak Telekom, a. s.
 • 17. a 18. bod Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. a TAVOS-om
 • 19. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 20. bod Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 21. bod Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 22. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Andreja Málika, lokalita Slnečná ul., Piešťany
 • 23. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2501607, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o. z.
 • 24. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
 • 25. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3.zasadnutia MsZ r. 2020
 • 26. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2020
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: