Piešťany MsR 17.08.2020

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 15.06.2020
 • 3. bod Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany
 • 4. bod Návrh Štatútu Kroniky mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č....../20, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. .../2020 o odpadoch
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 10. bod Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti SMP, p. o.
 • 11. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020
 • 12. bod Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 13. až 19. bod spojené prerokovanie - Dotácie
 • 20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany
 • 21. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 22. bod Návrh zámeru prevodov pozemkov v lokalite Vrbovská cesta
 • 23. bod Návrh na prenájom parcely pre Ingrid Pobjecká, lokalita Vodárenská ul., Piešťany
 • 24. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MM Progress, s. r. o., lokalita Ovocná ul., Piešťany
 • 25. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre Peter Ondris, lokalita Díčova ul., Piešťany
 • 26. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Věra Čamborová, lokalita Orviský kút, Piešťany
 • 27. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petronela Večerová, lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 • 28. bod Návrh na zriadenie vecného bremena medzi Mestom Piešťany a SPP - Distribúciou, a. s. Kúpeľný ostrov, Piešťany
 • 29. bod Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 30. bod Návrh na pridelenie nájomného bytu pre Adriánu G. a Alenu F.
 • 31. bod Opätovné prerokovanie návrhu na spoluprácu pri zabezpečovaní vianočných trhov
 • 32. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: