Piešťany MsZ 27.08.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 25.06.2020 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2020 v plnení
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Štatútu Kroniky mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č 6/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 7/2020 o odpadoch
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 11. bod Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti SMP
 • 12. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020
 • 13. bod Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 14. bod Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany
 • 15. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 16. bod Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky
 • 17. bod Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 100 000 € na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany
 • 18. bod Návrh zámeru prevodov pozemkov v lokalite Vrbovská cesta pre p. Mareka Samka
 • 19. bod Návrh na prenájom parcely pre Ingrid Pobjecká, lokalita Vodárenská ul., Piešťany
 • 20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MM Progress, s. r. o., lokalita Teplická ul., Piešťany
 • 21. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre Peter Ondris, lokalita Záhradná ul., Piešťany
 • 22. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Věra Čamborová, lokalita Orviský kút, Piešťany
 • 23. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petronela Večerová, lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 • 24. bod Návrh na zriadenie vecného bremena medzi Mestom Piešťany a SPP - Distribúciou, a. s. Kúpeľný ostrov, Piešťany
 • 25. bod Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 26. bod Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov
 • 27. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy za účelom financovania rekonštrukcie stavby s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 • 28. bod Podnet Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
 • 29. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2020
 • 30. bod Návrh na poskytnutie dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania
 • 31. bod Rôzne
 • 32. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: