Šaľa MsZ 04.05.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • Interpelácie poslancov
 • 1. bod Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/3/2023
 • 2.1. bod Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022 - materiál číslo A 3/3/2023
 • 2.2. bod Správa hl. kontrolóra
 • 2.3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 • 2.4. bod Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022 - materiál číslo B 2/3/2023
 • 2.5. bod Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta - Rokovací poridok
 • 3.1. bod Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry - materiál číslo C 1/3/2023
 • 3.2. bod Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu - materiál číslo C 2/3/2023
 • 3.3. bod Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo C 3/3/2023
 • 4. bod Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 1/3/2023
 • 5. bod Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“ - materiál číslo F 1/3/2023

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13