Šaľa MsZ 04.05.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • Interpelácie poslancov
 • 1. bod Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/3/2023
 • 2.1. bod Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022 - materiál číslo A 3/3/2023
 • 2.2. bod Správa hl. kontrolóra
 • 2.3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 • 2.4. bod Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022 - materiál číslo B 2/3/2023
 • 2.5. bod Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta - Rokovací poridok
 • 3.1. bod Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry - materiál číslo C 1/3/2023
 • 3.2. bod Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu - materiál číslo C 2/3/2023
 • 3.3. bod Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo C 3/3/2023
 • 4. bod Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 1/3/2023
 • 5. bod Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“ - materiál číslo F 1/3/2023

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: